Locatie

De praktijk is gevestigd aan de achterzijde van Troelstraweg 32 te De Bilt. U loopt langs de linkerzijde van het woonhuis, in de richting van de achtertuinen. Aan uw rechterhand treft u de deur van de praktijkruimte. De praktijkruimte staat los van het woonhuis.
​De praktijk is ook voor mindervaliden goed toegankelijk.

Impressie van de praktijk

Werkwijze van de therapie in de praktijk van de hulpverlening

​Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde E.E.N.®

Persoonlijk Herstel is een praktijk met een holistische kijk op gezondheid.
Binnen de praktijk kijk ik niet alleen naar de specifieke klacht, maar houd ik rekening met wat onderliggend kan zijn. Dat kan op fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel vlak.
De betekenis van het woord eclectisch is “uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien”. Dit kun je toepassen binnen de geneeskunde en verschillende behandelwijzen.
In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen:

 • de Oosterse Geneeskunde;
 • de Traditionele Chinese Geneeskunde;
 • de Westerse Reguliere Geneeskunde en Natuurgeneeskunde.

De E.E.N.® therapie is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en bewustzijn.
Als E.E.N.® therapeut werk ik vanuit de energie en de stof en geef ik een symptomatische – op menselijke maat gesneden – behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam.
Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau.
De E.E.N.® therapie is energetisch van aard en werkt vanuit het meridiaansysteem om blokkades op energetisch, emotioneel en fysiek niveau in het energiesysteem en lichaam op te sporen en de energiebalans te herstellen. Met de begrippen Yin en Yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (Yin is te weinig en Yang is teveel energie).
De behandeling is een causaal gerichte therapie. Er wordt een holistische diagnose gesteld via een uitgebreide anamnese, polsdiagnostiek en psychonomie. Binnen de E.E.N® therapie wordt er gebruik gemaakt van diverse ondersteunende therapieën. De therapie bestaat verder uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainage problemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met thematherapie, de kracht van vergeving, regressietherapie, psychotherapie, ademhalingstechnieken, endocrinologie en handreflexzonetherapie.

​Intake

Tijdens het intakegesprek vindt er een uitgebreide anamnese plaats. Er worden diverse vragen gesteld om de constitutie van de cliënt te kunnen bepalen. De polsdiagnostiek wordt toegepast om een holistische diagnose te kunnen stellen en de hulpvraag wordt bepaald.

Aanvang en aanpak

​Nadat de diagnose gesteld is wordt het behandelplan besproken.  Er wordt gestart met de behandeling die nodig is om de balans te herstellen. Afhankelijk van de hulpvraag en diagnose kunnen er ondersteunde middelen worden ingezet en verschillende behandelmethodieken.

Indicatie en contra-indicatie

Indicatie: De Multidisciplinaire E.E.N.® therapie kan in alle leeftijdsfasen worden ingezet en is een op zichzelf staande therapie, maar kan ook ter ondersteuning en aanvullend worden ingezet naast een reguliere behandeling.
Contra-indicatie: De therapie wordt niet of beperkt toegepast bij sommige lichamelijke symptomen en psychische stoornissen (rode vlaggen Plato-eindtermen). In dit geval zal de Multidisciplinaire E.E.N.® therapeut altijd doorverwijzen naar de reguliere hulpverlening.

Ondersteunende therapievormen

Om het zelf genezend vermogen tussen de twee behandelingen in te stimuleren en de cliënt actief bij het helingsproces te betrekken, kunnen er verschillende ondersteunende therapievormen worden ingezet. Dit kunnen oefeningen zijn, voedingsadviezen of andere vormen van ondersteunende therapie.

Afsluiting consult

Bij afsluiting van het consult wordt er ter ondersteuning van de therapie een persoonlijk advies meegegeven zoals oefeningen en ondersteunende middelen, zodat de je zelf actief betrokken wordt bij het helingsproces.

​Doel van de therapie

Het in balans brengen van lichaam, geest en persoonlijkheid en het zelf genezend vermogen zoveel mogelijk te stimuleren zodat de cliënt in harmonie komt met zichzelf en zijn omgeving.

​Gemiddelde duur van de therapie

Afhankelijk van de onderliggende problematiek kan de totale behandeling een periode in beslag nemen van enkele weken tot maanden. Daarbij is de tijd tussen twee consulten afhankelijk van de klacht. Verder is de duur van de behandeling ook afhankelijk van de constitutie van de cliënt bij aanvang van de behandeling.

Onderzoek en resultaten

De resultaten worden systematisch per cliënt bijgehouden. Met behulp van diverse onderzoeksmethoden, statistiek en evaluaties wordt het effect en de kwaliteit van de therapie gemonitord.

Complementair en preventief

Alle therapie en werkwijzen van Persoonlijk Herstel zijn complementair en/of preventief van aard. Mocht er tijdens een traject iets naar de oppervlakte komen wat wijst op een medische of psychologische ‘rode vlag’, zal ik je doorverwijzen naar je huisarts of een andere behandelaar. Soms is er overleg met huisarts of andere behandelaar gewenst, ik zal dit altijd eerst met jou bespreken. Als je medicijnen gebruikt, neem ze dan altijd mee. Dit is noodzakelijk voor een goede holistische diagnose. Ik ben niet aansprakelijk voor wijzigingen in behandel- of ontwikkeltrajecten welke zijn voorgeschreven door andere professionals. Mocht je medicijnen of andere middelen gebruiken op advies van je huisarts of andere specialist, pas dit dan nooit zo maar aan, maar altijd in overleg met degene die het heeft voorgeschreven.


Aansprakelijkheid

​Ik werk complementair (aanvullend) aan reguliere behandelwijzen.
Ik ben niet aansprakelijk als gevolg van directe en/of indirecte schade gerelateerd aan deelname aan het verkeer en/of wijzigingen in behandel- of ontwikkeltrajecten welke zijn voorgeschreven door andere professionals. 
Mocht je iets willen wijzigen in een behandel- of ontwikkeltraject, bijvoorbeeld medicijngebruik, doe dat dan in overleg met de professional die dat heeft voorgeschreven.

​Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jou behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

​Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je (indien van toepassing) deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • de datum van het consult
 • een korte omschrijving van het consult (niet inhoudelijk)
 • de kosten van het consult

Eventuele vergoeding door verzekeraars is mogelijk ná april 2022.

​Tuchtrecht

​Alle therapeuten van beroepsorganisatie MET zijn onderhavig aan het onafhankelijke tuchtrecht dat is ondergebracht bij Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).
Beroepsorganisatie MET valt voor het tuchtrecht terug op TCZ. Tuchtrecht strekt ertoe om het vertrouwen in de kwaliteit van een beroepsgroep te garanderen. We hebben het in deze context over het onafhankelijke tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de natuurlijke gezondheidszorg, dat voor beroepsorganisatie MET verzorgd wordt door TCZ. Daarnaast biedt het tuchtrecht een mogelijkheid om een tekortschietende therapeut te corrigeren middels een sanctie. De mildste sanctie is een berisping; in het ergste geval wordt een therapeut uit het register geschorst. Het voordeel van een tuchtrecht is dat kwesties die zich niet lenen voor een civiele of strafrechtelijke procedure veelal wel in het tuchtrecht aan de orde kunnen worden gesteld.