Algemene voorwaarden

Zorgvrager

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een jij als cliënt de hulp van mij als zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen ons.
We hebben beide een aantal verantwoordelijkheden binnen onze behandelrelatie. Je hebt als zorgvrager een aantal plichten:

 1. Je dient mij duidelijk en volledig te informeren, zodat ik een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
 2. Je dient zo veel mogelijk met mij samen te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van mij op te volgen.

Je hebt recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat je daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. Je beslist zelf of je al dan niet door mij wordt behandeld. Ik verwijs indien noodzakelijk naar een arts / specialist.

Behandelovereenkomst

Iedere cliënt vult voorafgaand aan de behandeling een formulier in met gegevens t.b.v. de behandeling. Met het insturen van dit formulier verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Hiermee geef je aan dat je hebt gekozen voor behandeling door mij als therapeut. Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) geldt dat van de gezag dragende ouders / voogden een handtekening op het formulier ter toestemming (behandelovereenkomst) vereist is. Ook geef je met het insturen van het formulier aan dat je de pagina over de Algemene verordening gegevensbescherming van Persoonlijk Herstel gelezen hebt en dat je mij als jouw therapeut toestemming geeft voor het aanleggen en bijhouden van een dossier.

Afspraken

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, kunnen de kosten voor een consult toch in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur thuis. Ook wanneer u te laat verschijnt bij een afspraak, waardoor deze in feite verschuift, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

Betaling

Consulten kunnen direct per IDeal, betaalautomaat of contant worden betaald. Ook kan gekozen worden voor het overmaken van het verschuldigde bedrag. Dit dient dan wel binnen 14 dagen te gebeuren. U krijgt een factuur mee die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

De actuele prijslijst

Overschrijding betalingstermijn
Indien de betaling 14 dagen na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, zal er contact met u worden opgenomen. Als het verschuldigde bedrag 5 dagen daarna nog niet is overgemaakt, zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Hierbij worden 10 euro administratiekosten extra in rekening gebracht. Als de betaling alsnog uitblijft (28 dagen na factuurdatum), zal de praktijk een incassobureau in schakelen teneinde de betaling alsnog te innen.
Opmerkingen en klachten over een factuur worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Bij bezwaar tegen de betalingsherinnering is het van belang een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een kopie afschrift van bank/giro) mee te sturen. Het herhalingsverzoek zal in dat geval ongedaan gemaakt worden.

Contact met arts of specialist

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.


Klachtenreglement

Je hebt een klacht, wat nu?

Ik doe er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Maak deze kwestie dan kenbaar bij mij. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je datgene bespreekt waarover je ontevreden bent of aangeeft wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het je mij dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten. Meestal lost een goed gesprek met elkaar jouw onvrede of klacht op.

Als we er niet samen uitkomen

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met mij, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar om oplossingen te onderzoeken. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir. E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538. Klik hier voor de betreffende link naar de VBAG https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Stichting Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als voor mij als therapeut.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)

Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met het secretariaat van VBAG via e-mail secretariaat@vbag.nl of per telefoon 040 283 8988 (werkdagen 09.00 – 12.00).


Privacyverklaring

Persoonlijk Herstel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete (schriftelijke) toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Je hebt te allen tijde recht tot inzage in jouw cliëntendossier.
Je hebt te allen tijde het recht je gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in jouw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats.
 • Je klantnummer en/of je geboortedatum.
 • Verzekering en/of polisnummer.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling.
 • Prestatiecode.
 • De kosten van het consult.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

 • MijnDiad Praktijksoftware (elektronisch cliëntendossier en facturatie).

COOKIE POLICY

Wat zijn cookies?
De website van Persoonlijk Herstel maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie ben je herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics cookies
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies Social Media
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram en Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Facebook, Instagram en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Ook werk ik met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laat sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-07-2022.

Persoonlijk Herstel kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Rechten van patiënt en privacy (Rijksoverheid)

Recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)

Disclamer

Natuurgeneeskunde en Pranic Healing zijn niet bedoeld om medicijnen of medische behandelingen te vervangen, maar eerder om ze aan te vullen. Dus ontvang een healing met een open geest en zet voort alle medische behandelingen die je hiervoor en hierna ondergaat.

Naturopathy and Pranic Healing are not intended to replace medications or medical treatments, but rather to complement them. So receive a healing with an open mind and continue all medical treatments you undergo before and after.