Algemene voorwaarden

Zorgvrager

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen.
De zorgvrager heeft een aantal plichten:

  1. De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
  2. De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld. De zorgverlener verwijst indien noodzakelijk naar een arts / specialist.

Behandelovereenkomst

Iedere cliënt vult voorafgaand aan de behandeling een formulier in met gegevens t.b.v. de behandeling. Met het insturen van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Hiermee geeft u aan dat u heeft gekozen voor behandeling door de therapeut. Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) geldt dat van de gezag dragende ouders / voogden een handtekening op het formulier ter toestemming (behandelovereenkomst) vereist is. Ook geeft u met het insturen van het formulier aan dat u de pagina over de Algemene verordening gegevensbescherming van Persoonlijk Herstel heeft gelezen en dat u de therapeut toestemming geeft voor het aanleggen en bijhouden van een dossier.

Afspraken

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, kunnen de kosten voor een consult toch in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur thuis. Ook wanneer u te laat verschijnt bij een afspraak, waardoor deze in feite verschuift, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

Betaling

Consulten kunnen direct per betaalautomaat of contant worden betaald. Ook kan gekozen worden voor het overmaken van het verschuldigde bedrag. Dit dient dan wel binnen 14 dagen te gebeuren. U krijgt een factuur mee die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Let op: Eventuele vergoeding door verzekeraars is mogelijk ná april 2022.

Overschrijding betalingstermijn
Indien de betaling 14 dagen na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, zal er contact met u worden opgenomen. Als het verschuldigde bedrag 5 dagen daarna nog niet is overgemaakt, zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Hierbij worden 10 euro administratiekosten extra in rekening gebracht. Als de betaling alsnog uitblijft (28 dagen na factuurdatum), zal de praktijk een incassobureau in schakelen teneinde de betaling alsnog te innen.
Opmerkingen en klachten over een factuur worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Bij bezwaar tegen de betalingsherinnering is het van belang een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een kopie afschrift van bank/giro) mee te sturen. Het herhalingsverzoek zal in dat geval ongedaan gemaakt worden.

Contact met arts of specialist

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.

Klachtenreglement

De praktijk voldoet aan de eisen die per 1 januari 2017 gesteld worden in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wat betekent dat voor u?
De cliëntfolder kunt u hier downloaden.
Mocht het een keer voorkomen dat u na een behandeling iets op te merken hebt over de behandelwijze en/of een klacht wilt indienen; neemt u dan contact op met de praktijk en leg uw probleem voor. Er wordt dan samen met u gekeken naar een antwoord op uw vragen en opmerkingen.
Mocht u hierna niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsorganisatie MET. Via MET ben ik aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). De SCAG kent een speciale klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke klachtfunctionaris.
Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kunt u, afhankelijk van de aard en de zwaarte van uw probleem, een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Deze onderwerpen behandelt de geschillencommissie:

  • Schade ontstaan door een behandeling of therapie.
  • Beschadiging of vermissing van eigendommen.
  • Onvoldoende zorgverlening.
  • Ontevredenheid over de manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging.
  • Niet goede beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was.
  • Geen goed behandelplan.
  • Geen goede zorg na de behandeling.

Voor ernstige misstanden kunt u contact opnemen met de TCZ. De Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling.